امروز:

8 خرداد 1402

ساعت:

01:42

اداره امور عشایر استان قم

شعار سال

تاریخچه سازمان امور عشایر

پيشينه تشکيلات سازمان امورعشاير

نظام اداری و اجرايی امور عشاير قبل از انقلاب اسلامی

هر چند در دوران مختلف برنامه‌ريزی کشور درگذشته؛ يعنی از برنامه اول تا چهارم عمرانی در نظام اداری و اجرايی ذکری از عشاير به ميان نيامده اما فعاليت‌های پراکنده‌ای درجهت سازماندهی اداری آنان به شرح زير صورت گرفته است:

  • برای اولين بار در سال ۱۳۱۸ اقدامات محدودی از طريق ايجاد مدارس، منازل مسکونی، واگذاری اراضی و تعيين محدوده مراتع و توزيع دام در مناطق عشایری بعمل آمد. در سال ۱۳۲۵ با ايجاد شورای عالی عشاير مقرر شد که اقداماتی در جهت رفع مشکلات و نيازهای عشاير صورت گيرد ولی از آنجا که موجوديت جامعه عشايری به عنوان يک نظام مشخص از سوی دولت پذيرفته نشده بود در عمل اين جامعه از اعتبارات عمرانی سهم چندانی نداشت.
  • در سال ۱۳۳۰ تشکيلات وسيعی بنام آموزش عشايری بوجود آمد. در سال ۱۳۴۵ کميته‌ای به منظور بررسی مقدمات برنامه عمرانی عشاير در برنامه چهارم از سوی دفتر عمران ناحيه‌ای ترتيب يافت. در سال ۱۳۴۷ دفتر آبادانی مناطق عشايری کشور در وزارت آبادانی و مسکن تشکيل گرديد که در سال ۱۳۵۱ ادامه فعاليت‌های اين طرح تحت عنوان تامين نيازمندي‌های جوامع دامداران متحرک ايران به وزارت کشاورزی و منابع طبيعی محول گرديد.
  • در۲۰ اسفندماه سال ۱۳۵۳ به موجب مصوبه مجلس شورای ملی سابق سازمان دامداران متحرک زير نظر وزارت کشاورزی و منابع طبيعی ايجاد شد که اولين نمودار تشکيلات سازمانی در آبان ماه سال ۱۳۴۵ به تائيد وزير وقت و دبيرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسيد.

نظام اداری و اجرايی امور عشاير بعد از انقلاب اسلامی

بعد از انقلاب اسلامی و به دنبال تغيير نام وزارت کشاورزی و منابع طبيعی به  وزارت کشاورزی و عمران روستايی، سازمان دامداران متحرک نيز با حفظ اختيارات قبلی به مرکز عشايری ايران تغيير نام يافت و همزمان با تصويب اساسنامه جهاد سازندگی  در تاريخ ۶۲/۹/۱۸ به اين وزارتخانه محلق و تحت عنوان سازمان امور عشاير ايران به فعاليت‌های خود ادامه داد.

در اجرای قانون تعديل نيروی انسانی مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی و بازنگری در تشکيلات دولت، تشکيلات سازمان عشاير نيز مورد بازنگری قرار گرفت و در نهايت در خرداد ماه سال ۱۳۶۹ تشکيلات تفضيلی سازمان با افزايش حدود ۲ برابر پست‌های سازمانی به تصويب سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسيد.
مجدداً به دنبال افزايش فعاليت‌ها و حجم وظايفی که در قانون برنامه اول و دوم برعهده سازمان قرار گرفت و گستردگی کارهای صورت گرفته توسط امور عشاير و با پيگيري‌های صورت گرفته در سال ۱۳۶۷ چارت تشکيلات اجمالی سازمان به تصويب سازمان امور اداری و استخدامی وقت کشور رسيد و متعاقب آن تشکيلات تفضيلی سازمان پس از بررسی‌های اوليه توسط کارشناسان سازمان امور اداری و استخدامی کشور و بازديدهای متعددی که از مناطق عشايری و استان‌ها صورت گرفت.

تفاهم اوليه بر مبنای ۳۶۳۷ پست سازمانی بعمل آمد. وليکن با توجه به مشکلات تامين پست سازمانی وزارت جهاد سازندگی. تامين ۸۰۰ پست سازمانی را تقبل نمود و در نهايت تشکيلات تفضيلی سازمان با ۲۴۶۱ پست سازمانی به تصويب رسيده و توسط سازمان مديريت و برنامه ريزی طی نامه شماره ۴۳/۲۵۰۲۳ مورخ ۷۹/۵/۲ جهت اجرا به وزارت جهاد سازندگی ابلاغ گرديد. در تشکيلات تفضيلی جديد هم تعداد پست‌های مصوب افزايش قابل ملاحظه‌ای يافته و هم اينکه سطح سازمانی و پست‌های کارشناسی سازمان نسبت به گذشته ارتقاء کمی و کيفی پيدا کرده و ۱۰ استان دارای اداره کل گرديدند.

 درحال حاضر در اين تشکيلات علاوه بر ۱۰ اداره کل، ۷  استان در سطح مديريت و ۴  استان نيز  در سطح اداره دارای تشکيلات مصوب هستند. قابل ذکر است که سطح تشکيلاتی امور عشاير استان لرستان اداره کل می باشد که کار خدمات رسانی به حدود ۱۶۰۰۰ خانوار عشايری که مشتمل بر ۱۰۶۰۰۰ نفر می‌باشد را به‌عهده دارد.