امروز:

9 خرداد 1403

ساعت:

18:27

اداره امور عشایر استان قم

شعار سال

طرح ارائه خدمات پشتیبانی به کوچندگان

طرح ارائه خدمات پشتیبانی به کوچندگان

این طرح با هدف ارائه خدماتی از قبیل راه‌سازی، تأمین آب شرب و همچنین زیرساخت‌های تولیدی به عشایر کوچنده کشور در مناطق ییلاقی و قشلاقی و در مسیر کوچ عشایر اجرا می‌شود. علاوه بر آن، تسهیل در امر کوچ و استمرار زندگی کوچندگی، ارتقای میزان رفاه و برخورداری از امکانات و خدمات به منظور ایجاد عدالت در جامعه، افزایش میزان تولید و کاهش ضایعات و نیز جوان‌پسند نمودن کوچ از نتایج اجرای این طرح است.

جدول زیر، بخشی از فعالیت های انجام شده در قالب طرح ارائه خدمات پشتيباني به كوچندگان را در طول برنامه‌های مختلف را نشان می‌دهد.

ردیفپروژهواحدکارتا پایان برنامه چهارماز ۸۹ تا ۹۲از ۹۲ تا ۹۷جمع
۱آبشخور دامباب۵۹۵۹۸۴۲۱۱۳۹۷۹۴۰
۲لایروبی و مرمت قنواترشته۶۰۱۸۲۲۳۱۷۰۶۴۱۱
۳بند خاکیمورد۳۱۷۸۱۲۳۳۷
۴بهسازی چشمهدهنه۲۲۷۰۵۰۶۶۹۳۳۴۶۹
۵آموزش عشایرنفر/ روز۱۲۷۹۶۳۹۹۳۱۸۱۱۹۲۳۷۶۱۵۶۵۱۹۶
۶نگهداری راهکیلومتر۹۰۹۶۴۱۷۴۵۳۱۸۹۶۰۱۲۷۳۷۷
۷راه گشاییکیلومتر۳۲۳۳۱۲۲۵۲۲۰۵۵۳۶۶۳۸
۸احداث راه عشایریکیلومتر۲۹۶۴۰۱۳۱۲۷۶۲۳۱۷۱۴
۹آبرسانی با تانکرخانوار/ سال۷۰۶۵۴۷۸۵۳۵۴۱۸۰۱۴۱۹۷۲۰۴۲
۱۰سرویس های یهداشتیدستگاه۱۶۳۰۱۷۸۳۸۵۲۱۹۳
۱۱حفر چاهحلقه۲۰۵۷۷۹۱۱۴۲۲۵۰
۱۲احداث آب انبارمتر مکعب۷۴۶۵۳۳۱۱۲۴۸۱۹۵۵۷۷۷۷۳۳۸
۱۳تاسیسات خدمات عشایریمورد۲۵۵۱۱۹۳۶۴۱۰
۱۴احداث انبار علوفهمتر مربع۴۹۵۹۷۳۳۳۶۴۱۱۲۵۷۰۴۵
۱۵احداث پلدهنه۷۳۴۱۴۷۲۳۸۱۱۱۹