امروز:

23 مرداد 1401

ساعت:

01:06

اداره امور عشایر استان قم

شعار سال

معرفی کارکنان

مدیر

محمود تندرو

کارسناس امور اداری

محمد حاجیلو

فرهاد علیپور

کارشناس کشاورزی

فرهاد مسعودی

کارشناس عمران

علی زنگنه

کارشناس امور تعاونیها

هادی جعفری

فریبرز صادقی