امروز:

4 تیر 1403

ساعت:

04:01

اداره امور عشایر استان قم

شعار سال

آمار و اطلاعات

شاخص های جمعیت و دام عشایر

ردیفشاخصمقدارواحد
1خانوار318
2جمعيت (نفر)1133نفر
3ايل1
4طايفه مستقل2
5دام سبك  (راس)59240راس
6گاو و گوساله (راس)607راس
7شتر  (نفر)1752نفر
ردیفعشایر استانمقدارواحد
1سرانه دام  عشایر استان (راس)186راس
2سرانه دام  عشایر کشور (راس)0/5راس
3نسبت دام عشایر استان  به کشور0/024درصد
4نسبت جمعیت عشایر   به  استان0/15درصد
5نسبت جمعیت عشایر استان   به کشور0/19درصد
6درصد باسوادی عشایر استان75درصد
7درصد باسوادی عشایر کشور78درصد

جمعیت و دام عشایر استان

ردیفشهرستانخانواردرصد خانوارجمعیتدرصد جمعیتوضعیت دام سبک (سرشماری 1399) (تعداد)
1قم3180.1111330.1559240

ارزش سرمایه دامی و محصولات

ردیفشاخصواحداستانعشایر استاننسبت به کل استانارزش تقریبی سرمایه (میلیارد ريال)
1 جمعیت انسانینفر129200016490/001
2دام سبکراس184000592400/32
3دام سنگینراس960006070/006
4شترنفر700017520/25
5گوشت قرمزتن450008000/018
6شیـرتن15600022000/014

میزان تولیدات در سال 1399

نوع محصولمقدار توليدواحد
پشـم و کرک50تن
جو  آبی360تن
صنایع دستی11مترمربع
تولید و جمع آوری گیاهان داروییتن
پتانسیل های انسانی و طبیعی فراوان گردشگری و بوم گردی عشایری2مورد
اتحادیه تعاونیهای عشایری استانمورد
شرکت تعاونی عشایری1مورد
صندوق خرد زنان عشایر2مورد

تشکل های عشایری

ردیفشهرستانتشکلمرکز اصلیمحل ثبتتاریخ ثبتتعداد خانوارسرمایه  تا پایان1399  (میلیون ریال)
1قمشرکت تعاونی عشایری شهید بهشتیقمرودقم136322915000
جمع15000

ظرفیت تشکل های تعاونی
ردیفنوع تجهیزاتظرفیتهزینه (میلیون ریال)وضعیت بهره برداری
1تانکر آبرسانی سیار1دولتیفعال
2زمین جهت احداث انبار و اداری120000غیرفعال

صندوق خرد زنان عشایری

ردیفشهرستانمنطقه عشایریتعداد اعضاسرمایه اولیه (میلیون ريال)سرمایه فعلی (میلیون ريال)فعالیت
1قمکوه سفید309600قالیبافی
2قمچشمه شور4216717دامداری-صنایع تبدیلی
جمع72251317