امروز:

4 تیر 1403

ساعت:

04:00

اداره امور عشایر استان قم

شعار سال

ایلات و طوایف کوچنده

ایلات عشایر قم

ایلات این استان عبارتند از: ایل کلکو، ایل شاهسون.

طوایف عشایری قم  

طایفه این استان عبارت از: احمدلو

طوایف مستقل قم

شامل طایفه مستقل: عرب میش مست.

 تعداد و نوع دام عشایر قم

نوع دام در اختیار عشایر استان قم شامل دامهای سبک و دام سنگین است. در مجموع عشایر قم 47 هزار رأس دام سبک و 8 هزار رأس دام سنگین استان قم را در اختیار دارند.

مهمترین تولیدات عشایر قم

مهم­ترین تولیدات لبنی عشایر  قم عبارت از شیر، ماست، دوغ، پنیر، کره است. مهم ترین صنایع دستی تولیدی قالی، گلیم، خورجین و منسوجات تهیه شده از پشم شتر و بز است.

تشکل های عشایری قم

استان قم دارای  1 شرکت تعاونی عشایری است.