امروز:

4 تیر 1403

ساعت:

09:30

اداره امور عشایر استان قم

شعار سال

شورای عالی عشایر

تصويب‏نامه تشكيل شوراي عالي عشاير ايران

ماده ۱- هدف

به منظور سياست‌گذاري، برنامه‎ريزي و هماهنگي بين دستگاه‌هاي اجرائي در جهت رسيدگي به وضع جامعه عشاير كوچ‏ نشين ايران كه بصورت قبيله‌‏اي و عشيره‌‏اي و چادرنشيني زندگي مي‌نمايند و محور فعاليت اقتصادي آنان بر اساس دامداري سنتي متكي به كوچ (حركت متناوب فصلي بين ييلاق و قشلاق) استوار مي‌باشد و براي بهبود زندگي و احياء فرهنگ و سنت‌هاي اسلامي و اصيل عشايري و استفاده صحيح از توان و استعدادهاي بالقوه اقتصادي، بويژه در امر دامداري براي رسيدن به اهداف خودكفائي و بهره‏‌گيري مناسب از روحيه سلحشوري و شجاعانه عشاير در زمينه‏‎هاي رزمي و نظامي در راستاي حفاظت و حراست از دستاوردهاي انقلاب اسلامي “شوراي عالي عشاير ايران” و اركان آن بشرح زير تشكيل ميشود.

ماده ۲- تشكيلات

شوراي عالي عشاير ايران به رياست نخست ‏وزير و عضويت وزراي كشور، جهاد سازندگي، برنامه و بودجه، آموزش و پرورش، كشاورزي و دبير شوراي عالي كه بوسيله نخست‏‌وزير تعيين مي‌گردد و دو تن از صاحب‌نظران و خبرگان عشايري (به انتخاب اعضاء) در نخست وزيري تشكيل مي‌گردد.

تبصره ۱) در غياب نخست‏‌وزير رياست شوراي عالي عشاير به عهده وزير كشور خواهد بود. ساير وزراء در صورت لزوم مي‌توانند در شوراي عالي عشاير با حق راي شركت نمايند.

تبصره ۲) شوراي عالي عشاير ايران داراي اركان زير ميباشد:

 • دبيرخانه شوراي عالي عشاير
 • كميسيون سياسي – اجتماعي
 • كميسيون اقتصادي- عمراني
 • شوراي عشاير استان
 • شوراي عشاير شهرستان

الف: دبيرخانه شوراي عالي عشاير در نخست‎‏وزيري و زيرنظر دبير شوراي عالي تشكيل مي‌شود.

ب: كميسيون سياسي – اجتماعي به رياست وزير كشور يا معاون سياسي – اجتماعي كشور (مسئول كميسيون) و با حضور فرماندهان بسيج مستضعفين وزارتخانه‎هاي آموزش و پرورش، ارشاد اسلامي، اطلاعات و نمايندگان دبير شوراي عالي عشاير، مديرعامل صدا و سيماي جمهوري اسلامي،  رئيس  سازمان امور عشاير  و دو تن از صاحب‌نظران و خبرگان عشايري در وزارت كشور تشكيل مي‌شود. دبير كميسيون مذكور توسط وزير كشور انتخاب خواهد شد.

ج: كميسيون اقتصادي عمراني به رياست وزير جهاد سازندگي يا رئيس سازمان امور عشاير ايران (مسئول كميسيون) و با حضور معاونين وزارت خانه‎هاي كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، برنامه و بودجه، بازرگاني، كشور (مسئول كميسيون سياسي ـ اجتماعي) و مديرعامل سازمان صنايع دستي ايران و نماينده دبير شوراي عالي عشاير و دو تن از صاحبنظران و خبرگان عشايري در وزارت جهاد سازندگي تشكيل مي‌شود. دبير كميسيون مذكور توسط وزير جهاد سازندگي انتخاب خواهد شد.

د- شوراي عشاير استان در مراكز استان‌هاي عشايري (با تاييد شوراي عالي عشاير) شوراي عشاير استان به رياست استاندار و عضويت مسئولين واحدهاي ذيربط مشابه با شوراي عالي عشاير تشكيل مي‌شود. دبير شوراي عشاير استان را استاندار تعيين خواهد كرد و كميسيون‌هاي سياسي – اجتماعي و اقتصادي – عمراني با همان تركيب در استان تشكيل خواهد شد.

ه ـ شوراي عشاير شهرستان در مراكز شهرستان‌هاي عشايري (با تاييد شوراي عشاير استان) شوراي عشاير شهرستان به رياست فرماندار و عضويت مسئولين واحدهاي ذيربط مشابه شوراي عشاير استان تشكيل مي‌شود. دبير شوراي عشاير شهرستان را فرماندار تعيين خواهد كرد و كميسيون‌هاي سياسي – اجتماعي و اقتصادي – عمراني با همان تركيب در شهرستان تشكيل خواهد شد.

ماده ۳- تشكيل جلسات

جلسات شوراي عالي عشاير و شوراهاي استان و شهرستان هر ماه يكبار و جلسات كميسيون‌ها هر ۱۵ روز يكبار و با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسميت يافته و تصميمات با نصف بعلاوه يكنفر از كل اعضاء جلسه لازم‌‏الاجرا خواهد بود.

ماده ۴- وظايف

الف: وظايف شوراي عالي عشاير ايران.

 1. سياست‌گذاري پيرامون چگونگي زندگي عشاير در مناطق مختلف كشور.
 2. تصميم‎گيري پيرامون برنامه‎هاي كوتاه مدت و درازمدت ارائه شده توسط هر يك از دستگاه‌هاي ذيربط يا كميسيون‌ها با دبيرخانه شورا يا شوراهاي استان و شهرستان در امور كوچ و اسكان و تامين اعتبار مورد نياز.
 3. ايجاد هماهنگي بين وزارتخانه‎ها و ارگان‌هاي ذيربط جهت رفع تنگناهاي موجود در جوامع عشايري.
 4. نظارت بر چگونگي انجام وظايف و تعيين سهميه اعتبارات و دريافت گزارش برنامه‎ها و عملكرد هر كدام از وزارتخانه‎ها و دستگاه‌هاي ذيربط در مناطق عشايري با توجه به نسبت جمعيت عشاير.
 5. پيگيري ايجاد تسهيلات و امكانات لازم جهت بهبود توسعه و تضمين خريد توليدات دامي، لبني، زراعي و صنايع دستي عشاير از طريق مناسب.
 6. ارائه و تعيين خط‏‎مشي و تصميم‎گيري در مورد طرح‌هاي زيربنائي در ارتباط با مسائل امنيتي، آموزشي، فرهنگي، بهداشتي، خدماتي و عمراني عشاير در مسير كوچ و در مناطق ييلاق و قشلاق بوسيله ارگان‌هاي ذيربط و تامين اعتبارات مورد نياز.
 7. ايجاد هماهنگي بين استان‌هایي كه داراي عشاير برون كوچ مي‌باشند.
 8. پيشنهاد تامين بودجه خاص جهت پرداخت خسارات احتمالي و كمك به عشاير در هنگام سوانح طبيعي از قبيل سيل، بيماري‌هاي واگير دامي و خشكسالي و ايلره.
 9. كمك به ايجاد زمينه‎هاي لازم جهت پرورش و رشد و بكارگيري استعدادهاي رزمي و نظامي عشاير در جهت حفظ و حراست از دستاوردهاي انقلاب اسلامي و مرزهاي كشور اسلامي.
 10. كمك به ايجاد زمينه‎هاي لازم جهت توسعه و بسط و گسترش فرهنگ اسلامي و سنت‌هاي اصيل عشايري.
 11. تهيه طرح و پيشنهاد تامين بودجه مورد نياز طرح‌هاي عمراني و برنامه‎هاي توسعه جامع مناطق عشايري به هيئت دولت.
 12. اقدام در ساير مسائل مرتبط با زندگي عشاير به پيشنهاد كميسيون‌ها يا دبيرخانه شورا يا شوراهاي استان‌ها و يا يكي از اعضاء شورا.

تبصره – شوراهاي عشايري در سطوح مختلف و در كليه موارد فوق‎الذكر صرفا مسئوليت سياست‌گذاري و نظارت و هماهنگي بين دستگاه‌هاي ذيربط را اعمال مي‌نمايند و هر كدام از دستگاه‌ها حسب وظيفه مسئول مستقيم تهيه و اجراي برنامه‎ها و طرحها و تامين اعتبارات مربوط به وظايف خود و ارائه گزارش مرتب و مستمر به شورا مي‌باشند.

ب-وظايف دبيرخانه شوراي عالي عشاير.

 1. تهيه دستور كار جلسات شوراي عالي عشاير.
 2. ابلاغ تصميمات شوراي عالي عشاير به دستگاه‌هاي ذيربط و پيگيري و نظارت بر اجراي آنها.
 3. مطالعه و بررسي و تحقيق پيرامون اوضاع و احوال جوامع عشايري با جمع‎آوري اطلاعات لازم و تهيه سوابق مورد نياز از طريق شوراهاي استان‌ها و كميسيون‌هاي ذيربط.
 4. ايجاد هماهنگي و ارتباط لازم في‌مابين دبيرخانه‎هاي استان‌ها، كميسيون‌هاي فوق‎الاشاره و حل و فصل موارد اختلاف و پيگيري و نظارت بر امر تشكيل جلسات و تصميمات مربوطه و گزارش مراتب به رياست شورا و جلسه شوراي عالي عشاير.
 5. تهيه طرح‌ها و پيشنهادات مناسب با هماهنگي كميسيون‌ها و شوراهاي استان‌ها و ارائه به شوراي عالي عشاير.
 6. بررسي شكايات و درخواست‌هاي عشاير در ارتباط با مجريان امور عشاير با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط و اعلام نتيجه و پيشنهاد به رياست شوراي عالي عشاير جهت اقدام لازم.
 7. تهيه گزارشات مستند و مستمر از عملكرد و نتايج تصميمات شوراي عالي توسط دستگاه‌هاي اجرائي و اعلام نتيجه به رياست شوراي عالي عشاير جهت اقدام لازم.
 8. تهيه و ارائه طرح‌ها و ساير پيشنهادات مناسب در كليه امور مربوط به عشاير به شوراي عالي به منظور اخذ تصميم لازم.

ج-وظايف كميسيون‌هاي سياسي – اجتماعي.

 1. بررسي و اظهار نظر در مورد طرح‌هاي كوتاه‎مدت و بلندمدت جهت حل مسائل و تنگناهاي سياسي – اجتماعي عشاير پيشنهاد شده توسط اعضاء يا شوراي عالي عشاير استان‌ها حسب مورد ارائه گزارش و پيشنهاد به شوراي عالي عشاير به منظور تصميم‎گيري نهایي.
 2. تهيه و ارائه پيشنهاد و خط‎‏مشي لازم جهت تامين امنيت و حل مسائل سياسي – اجتماعي عشاير در مسير كوچ و در ييلاق و قشلاق
 • پيشنهاد چگونگي ايجاد هماهنگي در مسائل في‌مابين استان‌هایي كه داراي عشاير برون كوچ هستند.
 • بررسي و ارائه طرح‌هاي مناسب در ارتباط با ايجاد زمينه‎هاي لازم جهت پرورش و رشد و شكوفائي و بهره‎گيري از استعدادهاي رزمي و نظامي در جوامع عشاير در جهت حفظ و حراست از دستاوردهاي انقلاب اسلامي و حفاظت از مرزهاي كشور اسلامي.
 • تهيه و ارائه پيشنهادات لازم جهت توسعه و رشد فرهنگ اسلامي و اصيل عشاير در مناطق عشايري.
 • بررسي و ارائه طريق در جهت حل مسائل آموزش و پرورش عشاير از طريق پيشنهاد تشكيلات متناسب با زندگي كوچ‎نشيني و سوادآموزي در بين عشاير.
 • ارائه راه‌‏حل براي حل اختلافات بين كشاورزان و عشاير در ارتباط با مراتع.
 • ارتباط و هماهنگي لازم با دبيرخانه شوراي عالي عشاير در انجام وظايف محوله.
 • ارتباط و هماهنگي با شوراي عشاير استان‌ها در رابطه با امور مربوطه
 • تصويب و اجراي مواردي كه از طريق رياست يا شوراي عالي عشاير به كميسيون جهت اقدم محول مي‌شود.
 • اقدام در ساير مواردي كه مرتبط با امور سياسي – اجتماعي عشاير مي‌باشد.
 • بررسي و ارائه پيشنهاد در ارتباط با كمك به عشاير در هنگام وقوع سوانح طبيعي و اقدامات پيشگيرانه به كمك جهاد سازندگي.

د- وظايف كميسيون اقتصادي – عمراني.

 1. بررسي و اظهار نظر در مورد طرح‌هاي كوتاه‎مدت و درازمدت جهت حل مسائل و تنگناهاي اقتصادي – عمراني عشاير، پيشنهاد شده توسط اعضاء يا شوراهاي استان‌ها حسب مورد و ارائه گزارش و پيشنهاد به شوراي عالي عشاير به منظور تصميم‎گيري نهائي.
 2. تهيه و تدوين پيشنهاد ايجاد تسهيلات و تهيه امكانات لازم جهت بهبود و توسعه و تضمين خريد توليدات دامي، لبني، زراعي و صنايع دستي عشاير.
 3. پيش‎بيني و ارائه طرح‌ها و خط‎مشي لازم به منظور بالا بردن سطح درآمد خانوارهاي عشايري و فروش به موقع و مناسب توليدات عشاير.
 4. پيشنهاد برنامه‎ها و خط‎مشي لازم جهت تامين امكانات بهداشتي، درماني، خدماتي و طرح‌هاي عمراني مورد نياز عشاير.
 5. بررسي چگونگي ارائه تسهيلات لازم جهت حمل و نقل عشاير در زمان كوچ.
 6. بررسي و تهيه طرح‌هاي مناسب پيرامون حل مسائل.
 7. بررسي و پيشنهاد چگونگي فراهم نمودن تسهيلات لازم و تهيه امكانات مورد نياز جامعه عشايري از قبيل ارزاق عمومي و ساير وسايل مورد نياز زندگي آنان.
 8. ارتباط و هماهنگي لازم با دبيرخانه شوراي عالي عشاير در انجام وظايف محوله.
 9. ارتباط و هماهنگي با شوراهاي عشاير استان‌ها در رابطه با امور مربوطه
 10. اقدام در ساير مواردي كه مرتبط با امور اقتصادي – عمراني عشاير مي‌باشد.

ه ـ وظايف شوراي عشاير استان. مشابه با وظايف شوراي عالي عشاير در سطح استان مربوطه خواهد بود.

تبصره ۱- شوراي عشاير استان در اموري كه تبعات منطقه‏‌اي و كشوري دارد موظف به هماهنگي با شوراي عالي عشاير و ناظر بر امور شوراي عشاير شهرستان خواهد بود.

تبصره ۲- وظايف دبيرخانه شوراي عشاير استان مشابه با وظايف دبيرخانه شوراي عالي عشاير در سطح استان مربوطه خواهد بود. و دبيرخانه شوراي عشاير استان موظف به هماهنگي با دبيرخانه شوراي عالي و ناظر بر امور دبيرخانه شوراي عشاير شهرستان خواهد بود.

و- وظايف شوراي عشايري شهرستان مشابه با وظايف شوراي عشاير استان در سطح شهرستان مربوطه خواهد بود.

تبصره ۱- شوراي عشاير شهرستان در اموري كه تبعات منطقه‎اي و استاني دارد موظف به هماهنگي با شوراي عشاير استان خواهد بود.

تبصره۲- وظايف دبيرخانه شوراي عشاير شهرستان مشابه با وظايف دبيرخانه شوراي عشاير استان در سطح شهرستان خواهد بود و دبيرخانه شوراي عشاير شهرستان موظف به هماهنگي با دبيرخانه شوراي عشاير استان خواهد بود.

۵ـ اين مصوبه جايگزين مصوبه جلسه مورخ ۱۳۵۸/۲/۳ شوراي انقلاب اسلامي ايران خواهد بود.

و  پس از  اصلاح  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حذف نخست وزيري از تشكيلات قوه مجريه در آذرماه سال ۱۳۶۸ مصوبه فوق به شكل زير اصلاح شد:

شماره ۱۱۰۵۶۴ ت ۸۵۰                   ۲۶/۹/۱۳۶۸

وزارت كشور

هيات وزيران در جلسه مورخ ۱۵/۹/۱۳۶۸ تصويب نمود مصوبه مورخ ۱۳۶۵/۹/۱۵ هيات وزيران و بند «الف » تبصره ۲ ذيل ماده مذكور بشرح زير اصلاح گردد.

ماده ۲- شوراي عالي عشاير به رياست معاون اول رئيس جمهور و عضويت وزراي كشور، جهاد سازندگي، آموزش و پرورش، كشاورزي و معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه و رئيس سازمان امور عشايري ،جهاد سازندگي و دو تن از صاحب‌نظران و خبرگان عشايري( به انتخاب اعضاء) در نهاد رياست جمهوري تشكيل مي‌گردد.

بند «الف » : تبصره ۲

الف- دبير خانه شوراي عالي عشاير در وزارت جهاد سازندگي و زير نظر وزير جهاد سازندگي كه دبير شوراي عالي عشايري خواهد بود تشكيل مي‌گردد.

معاون اول رئيس جمهور- حسن حبيبي