امروز:

4 تیر 1403

ساعت:

11:27

اداره امور عشایر استان قم

شعار سال

طرح جایگزینی سوخت فسیلی و انرژی های نو

طرح جایگزینی سوخت فسیلی و انرژی‌های نو

با اجرای این طرح، ضمن تأمین سوخت مورد نیاز عشایر از طریق احداث جایگاه­‌های ذخیره و توزیع نفت و گاز مایع در مناطق عشایری کشور، از بوته‌کنی و قطع درختان جلوگیری شده و حفظ منابع طبیعی و نیز افزایش سطح رفاه خانوار را به دنبال خواهد داشت.

سال ۹۰عملكرد برنامه چهارمتا پایان برنامه سومواحدعنوان پروژه
۰۲۱۲۳۴۶جايگاهاحداث جايگاه ذخيره وتوزيع مواد نفتي
۲۲۰۰۳۴۴جايگاهاحداث جايگاه ذخيره وتوزيع گاز مايع
۲۵۸۸۱دستگاهخريد وتجهيز خودروي سوخت رسان
۳۷۴۰۲۶۱۴۰۵۶۸۰۰خانوارآموزش و ترويج لوازم گاز سوز ونفت سوز
۸۰۱۳۶۰موردايجاد واحدهاي استفاده از انرژي نو
۰۱۹۰دستگاهاجاق خورشیدی
۸۹۰۲۶۴۱۵۰۰دستگاهفانوس خورشیدی
۳۴۳۲۰دستگاهمولد انرژی خورشیدی
۴۶۸۵۰دستگاهآبگرمکن خورشیدی