امروز:

29 فروردین 1403

ساعت:

22:26

اداره امور عشایر استان قم

شعار سال

طرح عملیات اجرایی اسکان

طرح عملیات اجرایی اسکان

هدف این طرح، اجرای عملیات عمرانی و زیربنایی اسکان در کانون‌های توسعه عشایری و تجهیز این کانون‌ها به خدماتی از قبیل راه، آب، برق و آماده‌سازی سایت اسکان در مناطق عشایری کشور است. با اجرای این طرح، اهدافی چون جلوگیری از مهاجرت به حاشیه شهرها توسط عشایری که تمایل به کوچ نداشته و داوطلب اسکان هستند، ارتقای میزان تولیدات و توانمندی‌های اقتصادی عشایر، افزایش کیفیت زندگی و رفاه خانوار عشایری و ایجاد تنوع در تولید و کاهش فشار بر مراتع محقق شده‌است. در جدول زیر، بخشی از فعالیت‌های انجام شده در قالب طرح عملیات اجرایی اسکان در طول برنامه‌های مختلف نشان داده شده‌است.

ردیفپروژهواحد کارتا پایان برنامه چهارماز ۸۹ تا ۹۲از ۹۳ تا ۹۷مجموع
۱احداث راهکیلومتر۳۳۵۳۶۷۱۴۸۱۴۵۰۵
۲انتقال آب کشاورزیکیلومتر۶۷۵۵۵۴۸۴۱۹۷۷۲۲
۳آسفالت راهکیلومتر۳۲۹۱۶۹۴۶۵۴۴
۴شبکه برق فشار متوسطکیلومتر۵۱۳/۵۱۱۵/۵۱۴۲۷۷۱
۵ایستگاه پمپاژ آبلیتر بر ثانیه۹۹۹۲۱۹۹۰۱۱۵۶۱۳۱۳۸
۶حفر و تجهیز چاهحلقه۱۵۸۳۱۳۴۷۱۱۷۸۸
۷تسطیح و تجهیز اراضیهکتار۲۲۹۸۶۳۱۱۳۲۶۱۲۶۳۶۰
۸لوله‌کشی آشامیدنیکیلومتر۹۰۰۰۱۳۹۹۱۲۳۸۱۱۶۳۹
۹آماده‌سازی سایت اسکانکیلومتر۶۹۵۷۶۱۲۷۸۳