امروز:

3 تیر 1403

ساعت:

15:35

اداره امور عشایر استان قم

شعار سال

طرح مطالعات ساماندهی عشایر

طرح مطالعات ساماندهی عشایر

این طرح به منظور انجام مطالعات کاربردی در سه سطح جامع، نیمه تفصیلی و تفصیلی اجرایی برای شناسایی پتانسیل‌ها و مکان‌­یابی کانون‌های توسعه، امکان­ سنجی و توسعه فعالیت‌ها، افزایش تولیدات عشایر و ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق عشایری، تهیه برنامه عملیاتی و تجهیز کانون، تدوین نظام بهره برداری و نظارت بر پروژه‌ها انجام می‌شود که تعیین اولویت‌ها و ارائه طرح‌های دارای توجیه اقتصادی را هم باید به این موارد افزود.

در جدول زیر، بخشی از عملکرد طرح مطالعات جامع ساماندهی مناطق عشایری کشور در طول برنامه‌های مختلف نشان داده شده‌است.

سال
۱۳۹۰
برنامه
چهارم
تا پايان
برنامه سوم
عنوان پروژهشرح
۳۶۱۶۶۳۰۲امكان سنجي توسعه فعاليت ها و افزايش توليدعنوان طرح های مورد عمل
۴۱۱۸۸۱۵۰شناسائي پتانسيل‌ها ومكان‌يابي كانون‌ها
۵۸۹۶۱۶۳تهيه برنامه عمليات و تجهيز كانون
۲۲۹۰تدوين نظام بهره برداري
۱۳۷۴۷۹۶۱۵جمع پروژه‌ها
۱۰۸۳۰۵۷۴۴۸۲۷۴۰۰تعداد خانوار مورد مطالعهحجم عملیات
۱۹۴۰۰۶۷۵۳۷۸۶۲۷۰ميزان اراضي (هکتار)
۶۷۴۰۲۲۰۴۷۳۹۷۵۰حجم آب تخصيصي (مترمکعب)