امروز:

3 تیر 1403

ساعت:

15:35

اداره امور عشایر استان قم

شعار سال

میز خدمت حضوری

لیست خدمات دستگاه :

عنوان خدمتعنوان زیر خدمتشناسه زیر خدمت
ارائه خدمات به تشکل های عشایری(۱۳۰۲۲۴۵۰۰۰۰)– نظارت و حسابرسی تشکل های عشایری
– اعطای تسهیلات مالی و اعتباری به تشکل های عشایری
– واگذاری اراضی مستحدثات به تشکل های عشایری
– آموزش ارکان و تشکل های عشایری
۱۳۰۲۲۲۵۰۱۰۰
۱۳۰۲۲۲۵۰۱۰۱

۱۳۰۲۲۲۵۰۱۰۲

۱۸۰۵۲۴۵۰۱۰۳
ارائه خدمات فنی و زیر بنایی و حمایتی(۱۳۰۲۲۴۵۱۰۰۰)– آبرسانی سیار به عشایر
– تامین و توزیع نهاده های دامی
– تامین و ارائه اعتبارات و تسهیلات بانکی به عشایر
– احداث، مرمت و نگهداری راه عشایر
– تسطیح اراضی کشاورزی در مناطق عشایری
– تامین و انتقال آب کشاورزی در مناطق عشایری
– برق رسانی به مناطق عشایری
– آماده سازی سایت اسکان عشایر
– تامین آب شرب و فاضلاب عشایر
– آموزش و ترویج و انتقال یافته های تحقیقاتی به عشایر
۱۵۰۳۲۴۵۱۱۰۰
۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۱
۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۲

۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۳
۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۴
۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۵

۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۶
۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۷
۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۸
۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۹
ارائه آمار و اطلاعات تخصصی در حوزه عشایر(۱۳۰۲۲۴۵۲۰۰۰)– ارائه آمار واطلاعات تخصصی عشایر
– ارائه اطلاعات مکانی توصیفی مسیرهای کوچ و استقرار عشایر اطلاعات تخصصی عشایر
۱۵۰۳۲۴۵۲۱۰۰
۱۵۰۳۲۴۵۲۱۰۱
تامین و توزیع سوخت فسیلی در مناطق عشایری و توسعه انرژی های نو(۱۳۰۳۲۴۵۳۰۰۰)– احداث جایگاه سوخت فسیلی در مناطق عشایری
– ارائه معرفی نامه به عاملان و نمایندگان توزیع سوخت فسیلی به عشایر
– تامین و توزیع مولدهای انرژی تجدید پذیر به عشایر
۱۵۰۳۲۴۵۳۱۰۰

۱۳۰۱۲۴۵۳۱۰۱

۱۳۰۱۲۴۵۳۱۰۲